Gratis Nyhetsbrev

Hvor lenge kan du gå amok?

Du kan slå deg hemningsløst løs i over fire måneder før kredittkortselskaper og banker får vite at du er en dårlig betaler.

Kredittopplysningsbyråene registrerer og lagrer opplysninger om betalingsmislighold. Når banker eller andre skal vurdere din kredittverdighet i forbindelse med søknader om lån og kredittkort, sjekker de byråenes registre. Banken får da informasjon om hva slags type betalingsanmerkning(er) du har.

Det finnes forskjellige typer betalingsanmerkninger, men for de fleste av oss holder det å ha kjennskap til inkasso. De andre anmerkningene er stort sett navn på rettslige skritt etter at inkassobyrået har gitt opp å selv få inn pengene.

Du blir stemplet med bokstavene "IN"
IN er bokstavene bankfunskjonæren leter etter når han eller hun sjekker navnet ditt hos kredittopplysningsbyråene. IN står for, ikke overraskende: inkasso.

Hvordan får du inkasso? Når du ikke betaler en regning skal kreditor (den du skylder penger) tidligst 14 dager etter første forfall sende ut purring. Dersom du ikke har betalt denne innen nye 14 dager, kan kreditor sende regningen videre til et inkassobyrå.

Varsel
Før inkassobyrået kan sette i verk tiltak, skal enten kreditor eller inkassobyrået etter kravets forfall ha sendt deg skriftlig varsel om at inkasso vil bli satt i verk. Varslet skal inneholde en betalingsfrist som må ha løpt ut uten at beløpet er betalt.

Husk at kreditor kan kreve morarenter (som skal dekke kreditors rentetap) og i mange tilfeller erstatning (inkassoloven kapittel VI og morarenteloven).

Du har minst 14 dagers frist til å betale regnet fra det tidspunkt da varslet ble sendt. For at inkassobyrået skal registrere regningen som betalt, må betalingsoppdraget være innlevert til bank innen fristens utløp.

Betalingsoppfordring
Dersom du heller ikke betaler etter at fristen i inkassovarselet er løpt ut, får du enda en ny frist. Inkassobyrået må da sende deg en skriftlig oppfordring (betalingsoppfordring) om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minst 14 dager.

Betalingsoppfordringen skal inneholde:

  • Navn på den du skylder penger (fordringshaveren)
  • Hva kravet gjelder
  • Kravets størrelse med særskilt angivelse av hovedkrav og tilleggskrav som krav på forsinkelsesrente og erstatning for inndrivingskostnader
  • Hvilken sats for forsinkelsesrente som i tilfelle er brukt og dato det er beregnet forsinkelsesrente fra
  • Informasjon om at unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader for skyldneren og til rettslig inndriving


Rettslig inndriving
Før inkassobyrået endelig kan sette i verk rettslig inndriving, har det altså gått minimum åtte uker siden fristen utløp for den opprinnelige regningen.

Men fremdeles har du tid til rådighet før du blir registrert som dårlig betaler.

Etter at inkassobyrået har fått rettslig medhold av namsmann, forliksråd eller domstol for kravet sitt, så skal det gå minimum fire nye uker før registrering kan foretas. Dersom du én måned etter at rettslig skritt ble foretatt, fremdeles ikke har gjort opp for deg, ligger du tynt an. Da har inkassobyrået og kredittoplysningsbyråene lov å merke navnet ditt med bokstavene IN.

Totalt skal det altså gå minimum 12 uker fra du ikke betalte regningen til du blir registrert med betalingsanmerkningen IN. Siden det kan gå 40-45 dager fra du bruker kredittkrotet til den første regningehn forfaller har du altså minimum fire måneder på deg før du blir nektet mere kreditt.